Bediüzzaman Said Nursî’nin Mektubat isimli eserinde geçen semanın katları başka bir kaynakta geçmekte midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Söylediğiniz husus bizzat ayetlerde geçmektedir. Mesela Mü’minun Suresi 17. ayette “yi­ne şu da bir ger­çek­tir ki, Biz si­zin üs­tü­nüz­de ye­di ta­ba­ka ya­rat­tık. Biz ya­rat­ma­dan da, ya­rat­tık­la­rı­mız­dan da ha­ber­siz de­ği­liz” buyrulmaktadır. Bu manada daha birçok ayet bulunmaktadır. Üstadın açıkladığı semanın katları temelde Kur’an’a dayanmaktadır. Mesela Bakara suresi 29. ayet; “O’dur ki yer­yü­zün­de bu­lu­nan her şe­yi si­zin için ya­rat­tı. Son­ra ira­de­si yu­ka­rı­ya yö­ne­lip ora­yı da ye­di gök ha­lin­de sağ­lam­ca ni­za­ma koy­du. O her şe­yi hakkıyla bi­lir.” Yine İsrâ suresi 17. ayette  “Ye­di kat gök, dün­ya ve on­la­rın için­de olan her­kes Al­lah’ı tak­dis ve ten­zih eder. Hat­ta hiç­bir şey yok­tur ki O’na hamd ile ten­zih et­me­sin.” buyrulmakta ve semanın katlarına işaret edilmektedir. Yani Mektubat’ta semanın tabakalarından bahsedilmesi yeni bir mesele değil dinimizin birinci kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de çokça üzerinde durulan ma’ruf bir meseledir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

80|9|Odur içine ürperti düşen.
Sura 80