Hayvanla ilişkiye girmenin hükmü nedir? Böyle bir kişiye verilecek ceza nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu fiille alakalı şöyle bir hadisi şerif rivayet edilmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Kim bir hayvana temas ederse onu öldürün, hayvanı da beraber öldürün” buyurdu.” İbni Abbas’a: “Hayvanın günahı ne (o niçin öldürülsün?)” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “(Bu hususta Resûlullah’tan bir şey işitmedim). Tahminimce eti yenmesin veya ondan istifade edilmesin diyedir. Zira ona, bu muamele yapılmıştır.” (Ebû Dâvud, Hudud 30; Tirmizî, Hudud 23) Ebû Dâvud ve Tirmizî’de şu rivayet de gelmiştir: “Hayvana temas edene bir hadd (ceza) takdir edilmemiştir.”

Bu hadisi şerifi şerh edenler âlimler diyorlar ki, dört mezhep imamı, hayvana temas eden kimsenin öldürülmeyip ta’zir cezasına maruz bırakılacağında müttefiktirler. Hadis bu büyük amelden zecre (yasaklamaya) yorumlanmıştır. Ulemâ, bu mevzuda İbni Abbâs (radıyallâhu anhümâ)’ın şu sözünü esas almıştır: “Hayvana temas edene hadd yoktur.” Atâ da bir soru üzerine, hayvana temas mevzuunda hadd olmadığını söyledikten sonra, “Bu kabih bir ameldir, kabihi takbih edin” diye cevap vermiştir. (Kütübü Sitte Tercümesi, c.6, s.255)

Hayvan ile cinsi münasebet:

Cinsî sapıklık çeşitlerinden birisi de hayvan ile cinsî ilişki kurmak ve birleşmektir. Bu çirkin fiil hem kadın, hem de erkek için haramdır. Cumhûra göre zinâ sayılmadığı için yapana had gerekmez, tazir cezası verilir. Hayvanın etini yemek -bu yüzden- haram olmaz. (İbn Kudâme, el-Muğni, C. 9, s. 62 vd.)

Hanefi mezhebinde İmâm-ı A’zam’a göre kendisine yaklaşılan hayvanın etini yemek caizdir; İmâmeyn’e göre bu hayvanın eti yakılmalıdır. (Ö. N. Bilmen, İstılâhât-ı Fıkhıyye, 1. B, C. 3, s. 219.)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

75|16|Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!
Sura 75