Her şeyde hayır var derler; kötü bir olayımızda da mı hayır vardır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Her hangi bir kötü olay yaşadığımızda veya istemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda bunlarda da hayır var mıdır? Her şeyde hayır var derler; kötü bir olayımızda da mı hayır vardır?

Müslüman, her zaman iyilik için çalışır, iyiliklerle karşılaşmayı ümid eder. Başına gelen her hadisenin güzel tarafından bakar. Dünyada, bazı hadiseler dış görünüşlerinin tersiyle neticelenirler. Görünüşte hayırlı olan çok şey, arkasından bazı şerleri getirebilir, şer gibi görünen hadiseler de pek çok hayırları içinde barındırabilir. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Olur ki hoş­lan­ma­dı­ğı­nız bir şey si­zin için ha­yır­lı olur. Olur ki se­vip ar­zu et­ti­ği­niz bir şey si­zin için şer­li olur. Ger­çe­ği Al­lah bi­lir, siz bil­mez­si­niz.” (Bakara Suresi, 2/216) “On­lar­la (kadınlarla) hoş­ça, gü­zel­ce ge­çi­nin. Şa­yet on­lar­dan hoş­lan­ma­ya­cak olur­sa­nız, ola­bi­lir ki bir şey si­zin ho­şu­nu­za git­mez de Al­lah on­da bir­çok ha­yır tak­dir et­miş bu­lu­nur.” (Nisa Suresi, 4/19)

İşin bir diğer yönü de şudur: Biz Allah hakkında suizanda değil hüsnü zanda bulunuruz. Zaten Allah da kullarının kötülüğünü istemez. Bilakis Allah (c.c.), kullarını affetmek, onları güzelliklerle buluşturmak için fırsatlar yaratır. Öyleyse Allah hakkında her zaman hüsnü zanda bulunmalıyız ki Allah da (c.c.), kullarına düşündükleri gibi muamelede bulunsun. Bu hakikat bir kudsî hadiste şöyle buyrulur: “Allah Teâlâ Hazretleri şöyle buyuruyor: Benim kulumla maiyyet ve muamelem, onun Benim hak­kım­daki düşüncesine bağlıdır (Ona rahmetimle muamelede bulunacağımı umarsa onu bulur).” (Buhârî, Tevhîd 15; Müslim, Zikir 2, 19)

Peygamber Efendimiz de şöyle buyururlar: “Sizden her biriniz başka değil ancak Azîz ve Celîl olan Allah tarafından bağışlanacağı ümidiyle ölsün.” (Müslim, Cennet 81,82)

Evet, Allah (c.c.), bizim hakkımızda hayır murad ettiğine ve bizim de Allah hakkında iyi düşünceler içinde olmamız gerektiğine göre, meydana gelen hadiselerin ekşi olan dış yönüne bakarak olumsuz düşünüp hayatımızı karartmaktansa, her hadisenin iyi yönlerine bakıp, güzel düşünüp ömrümüzü hep güzellikler içerisinde geçiririz.

Dolayısıyla kötü gibi görünen her hadisenin hayır tarafını araştırmamız, nefsimizi sorgulamamız, istiğfar etmemiz, yapılan hataları tespit ederek gelecekte aynı hatalara düşmemeye çalışmamız, mü’mince bir davranış olacaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|78|Allah odur ki; sizin için işitme gücü, gözler ve gönüller oluşturdu. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
Sura 23