Kadın erkeklere imamlık yapabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Her şeyden önce bilinmelidir ki din, beşerî bir düşünce veya sistem değildir. O, semavîdir ve semavîliği içinde ele alınarak değerlendirilmelidir. Bu itibarla insanlar kendi arzu ve isteklerine göre bir ibadet veya ibadet şekli icad edemezler. İslâm’ın, şahısların hevâ ve heveslerine göre yorumlanması, onu semavî bir din olmadan çıkarıp beşerî bir sistem hâline getirir. Aslında İslâm, insanları hevâ ve heveslerinden kurtarıp Hakk’a ve Hakk’ın hidayetine bağlamak için gönderilmiş ilahî kanunlar mecmuasıdır.

Bu temel hususu hatırlattıktan sonra ilgili konuya geçebiliriz. Kadınların erkeklere imamlık yapamayacağı Müslümanların ibadet hayatlarını düzenleyen fıkıh kitaplarında net bir şekilde ifade edilmiştir. Âlimlerin ittifakıyla kadının erkeklere imamlık yapması ne farz ne de nafile namazlarda câiz değildir. Böyle bir namaz kılınmışsa erkeklerin namazları fasit olur, yeniden kılmaları gerekir.[1]

Hz. Câbir ve Ali’den rivayet edilen bir hadis-i şerif şu şekildedir: “Kadın erkeğe imamlık yapamaz.”[2]


[1] İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, 1/114; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhu, 2/175; Nevevî, el-Mecmû, 4/223.

[2] Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/90; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 1/430.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

27|27|Süleyman dedi: "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz!"
Sura 27