Kur’ân Ayetlerinde Çocuğun Değerinden Bahsediliyor mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur’ân-ı Kerîm, anne babaların evlatlarına karşı yaratılıştan ve içten gelen bir sevgi ve şefkat beslediklerini ifade etmektedir. Bu durum bazı ayetlerde çocuk kelimesi yerine, gözbebeği manasına gelen “kurratu ayn”tabirinin kullanılmasından anlaşıldığı gibi (1); Hz. Yusuf’un (as) kaybolması karşısında, Hz. Yakub’un (as) ona karşı duyduğu şefkat ve hasretten dolayı, gözlerinin kör olmasına sebep olan ağlayış ve ızdıraplarını dile getiren ayetlerden de (2) anlaşılabilir.

Küçük bir bebek iken Nil nehrine atılmak zorunda kalan Hz. Musa’nın (as) annesinin durumunu anlatan âyetler de (3), annenin çocuğa karşı duyduğu derin sevgi ve şefkatin etkileyici ifadeleridir.

Dünyada hoşa giden her çeşit güzellikten toplandığı yer olan ahiret ve cennet hayatında da çocukların varlığından bahsedilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm üç ayrı sûrede, saçılmış incilere benzetilen cennet çocuklarından bahsetmektedir. (4)

Kur’ân’da çocuğun insanlara sevimli gösterildiğinden bahsedilmiş (5), ancak müminlerin dikkatli olmaları gereği hatırlatılarak, mal ve çoluk-çocuğun, onları Allah’ı anmaktan alıkoymaması emredilmiştir. (6) Bir ayette ise, mal ve çocuklar bir fitne (imtihan vasıtası) olarak nitelendirilerek, gerçek mükâfatın Allah katında olduğuna dikkat çekilmiştir. (7)

Kur’ân’da direkt olarak çocuklardan bahseden ayetlerin sayısı 297’dir. Ancak çeşitli yönlerden çocukla alâkalı ayetlerin sayısı 342’yi bulmaktadır. Öte yandan çocukla ilgili en önemli kavramlardan biri olan terbiye (eğitim) fiilinden bahseden “Rabb”kelimesi ise, Kur’ân’da Allah isminden sonra en çok zikredilen bir kelime olup (8), 965 defa anılmıştır. (9)

Konumuz açısından Kur’ân’a bakıldığında, çeşitli âyetlerde yer alan baba-oğul ilişkilerinin tümünde, babanın oğula hitap tarzının her zaman şefkat ve merhamet ifadesi olan “Yavrucuğum, Oğulcuğum”şeklinde olduğu görülecektir.

Diğer kutsal kitaplarda (Tevrat, İncil) rastlanmayan bu hitap tarzının, İslâm’ın kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok ayetlerinde yer alması dikkate değer bir konudur. Gerçekten, baba-evlât ilişkilerinde sevgi ve şefkat yüklü bu ifadelerin Kur’ân ayetleri aracılığı ile insanlara duyurulması bile-İs-lâm’ın çocuklara verdiği değeri belirtmesi bakımından-yeterlidir kanaatindeyiz.

M. Emin Ay

[1] Furkân, 25/4; Kasas, 28/9 [2] Yûsuf, 12/84-86 [3] Tâhâ, 20/40; Kasas, 28/10-11 [4] İnsan, 76/19; Vakıa, 56/17 [5] Âl-ilmrân,3/14 [6] Münâfıkûn, 63/9 [7] Teğâbun, 64/15 [8] M. Fuad Abdulbâki, Mu’cemu’l-Müfehres [9] Nevzat Ayasbeyoğlu, İslâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler, 16

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|231|Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamladılar mı ya onları örfe uygun olarak tutun yahut da örfe uygun olarak serbest bırakın. Onları, zulmetmeniz için, zararlarına olacak bir biçimde, tutmayın. Bunu yapan, öz benliğine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve kendisiyle size öğüt vermek için indirdiği Kitap'ı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah herşeyi çok iyi bilmektedir.
Sura 2