Küresel ısınmadan dolayı çocuk yapmayı düşünmüyorum, ne dersiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bilindiği gibi iklimler değişmekte, aşırı sıcaklar kendini göstermekte ve çok yakın gelecekte susuzluk ve kuraklığın etkisinin daha da artacağı söylenmektedir. Benim bir çocuğum var ve ikinci çocuğumuza da niyetlenmekteyim. Ancak gelecekteki bu sorunlar beni tedirgin etmekte çocuk yapma üzerinde beni düşündürmektedir. Bu konuda bana bir yol göstermenizi istirham ediyorum.

Fıkıh usulünde meşhur bir kaide vardır: “Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur”. Yani gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan soruda belirttiğiniz olayların meydana gelmesinin bir katiyeti ve ehemmiyeti yoktur. Dolayısıyla bu ihtimallere bakarak, bizlerin çocuklarımızın geleceğinden endişe etmemiz ve bunun sonucunda çocuk yapmamamız hiç de makul değildir. Çünkü biz biliyoruz ki, zaman zaman bazı tabiî felaketler yaşansa da, bunlar hiçbir zaman insanoğlunun telef olmasına ve şartların alabildiğine zorlaşmasına sebep olmamıştır. (Ancak insanların kendi elleriyle ortaya çıkardıkları felaketleri ayrı değerlendirmek lazım). Biz biliyoruz ki, insanı da kâinatı da yaratan ve kâinattaki binlerce canlıyla beraber insanın da rızkını veren Allah’tır. Kur’an’ın birçok yerinde buna işaret edilmektedir.

 “Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.” (Âl-i İmran Suresi, 3/27)

“Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım: O’na hiçbir şeyi ortak yapmayın, anneye babaya iyi davranın, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, çünkü sizin de onların da rızkını veren Biz’iz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Allah’ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın! İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor.” (En’am Suresi, 6/151)

“De ki: Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran. Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kâinatı yöneten. «Allah!» diyecekler, duraksamadan: De ki: O halde sakınmaz mısınız O’nun cezasından?” (Yunus Suresi, 10/31)

“Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır.” (Hud Suresi, 11/6)

“Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.” (Hicr Suresi, 15/20)

“Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.” (Sad Suresi, 38/54)

“Eğer Allah kullarına rızık ve imkânları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lâkin O, bu imkânları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O kullarından haberdar olup onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.” (Şura Suresi, 42/27)

Aynı şekilde dinde mukarrer olan bir diğer kaide de şu şekildedir: “Ortaya çıkması ihtimal dâhilinde olan bir zarar için gerçekleşmesi kesin bir maslahat terk edilmez” Soruda bahsedilen bu durumlar şu an itibariyle sadece bir tahmin ve vehimden ibarettir. Kişinin çocuğunun olması, neslinin devam etmesi ise Efendimizin teşvik ettiği ve dinimizce istenen bir şeydir. Başta da söylediğimiz gibi bu türden ihtimaller bizi korkutmamalıdır. Yeter ki bizler, çocuklarımızın eğitimini verebilecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olalım.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|165|Kendilerine verilen öğüdü unuttuklarında, kötülükten alıkoyanları kurtarıp zulme sapanları, yoldan çıkmalarından ötürü, acı bir azapla yakalayıverdik.
Sura 7