• duanın-dinimizdeki-yeri-ve-önemi
 • namazın-önemi
 • duada-usul-nasıl-olmalıdır
 • namaz-ve-kalp-sağlığı
 • israf-ve-düşündürdükleri
 • islamda_savaş_hukuku
 • islamda-insan-haklarının-sınıflandırılması
 • osmanlıda_hukukun_üstünlüğü
 • hukuk_hukuk_üstünlüğü_uygulama
 • flört-mü-nişanlılık-mı-evlilik-öncesi-süreç
 • DUANIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Devamını Oku

 • NAMAZIN ÖNEMİ

  Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Devamını Oku

 • DUADA USUL NASIL OLMALIDIR?

  Duâya başlarken “eûzü”çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Devamını Oku

 • NAMAZ VE KALP SAĞLIĞI

  Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, emrettiği, yasakladığı hiçbir şeyde çirkinlik, gayesizlik, başıboşluk ve abesiyet yoktur.Devamını Oku

 • İSRAF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  “Malını gereksiz yere saçıp savurma; çünkü gereksiz yere malını saçıp savuranlar-israf edenler, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.Devamını Oku

 • İSLAM'DA SAVAŞ HUKUKU

  İnsanlık tarihinin her döneminde, devletlerarası meseleler öncelikle diplomatik yollarla aşılmaya çalışılmış, bu yolların tıkanmasıyla...Devamını Oku

 • İSLAM'DA İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

  İslâm hukuku kuralları; din, can, akıl, nesil ve malın korunmasını hedefler.Devamını Oku

 • OSMANLI'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Osmanlı hakkındaki yanılgılardan birisi, padişahın, dönemin kralları gibi sınırsız yetkilere sahip zannedilmesidir.Devamını Oku

 • HUKUK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA

  Toplum düzeninin sağlanıp huzur ve güvenin yerleşmesinde, şahıs veya komitelerin üstünlüğünden ve...Devamını Oku

 • FLÖRT MÜ, NİŞANLILIK MI? EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

  Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin dalgalanıp durduğu bir yuva...Devamını Oku

Namaz da kıraat esnasında secde ayeti geçerse tilavet secdesini hemen yapmak gerekir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Na­maz sı­ra­sın­da oku­na­cak sec­de aye­ti için ti­la­vet sec­de­si der­hal va­cip olur. Çün­kü bu na­maz­dan bir par­ça ol­muş­tur, na­maz dı­şın­da ka­za olu­na­maz.

Sec­de aye­ti na­maz­da kı­yam ha­lin­de okun­sa, eğer bun­dan son­ra üç ayet­ten faz­la okun­ma­ya­cak­sa na­maz için ya­pı­la­cak rükû ve­ya sec­de­ler­le, bu ti­la­vet sec­de­si de ye­ri­ne ge­ti­ril­miş olur. Ti­la­vet sec­de­si­ne ni­yet edi­lip edil­me­me­si so­nu­cu de­ğiş­tir­mez. An­cak üç ayet­ten faz­la oku­na­cak ise bu sec­de aye­tin­den do­la­yı he­men ba­ğım­sız ola­rak rükû ve­ya sec­de edil­me­si ge­re­kir. Çünkü bu du­rum­da, na­ma­zın rükû ve sec­de­le­riy­le bu ti­la­vet sec­de­si düş­mez.

Sec­de aye­ti­ni na­ma­zın için­de oku­yan kim­se, di­ler­se oku­ya­ca­ğı ayet­le­rin mik­ta­rı­na bak­mak­sı­zın der­hal “Al­la­hu ek­ber” di­ye­rek ti­la­vet sec­de­si­ne va­rır. Ti­la­vet sec­de­si ni­ye­tiy­le yal­nız rükûya var­ma­sı da ye­ter­li­dir. Bun­dan son­ra ye­ni­den aya­ğa kal­kar, bir kaç ayet da­ha okur, on­dan son­ra na­ma­zın rükûuna ve sec­de­le­ri­ne gi­derek na­ma­zı­na de­vam eder. Eğer bir su­re­yi bi­tir­miş ise, baş­ka bir su­re­den bir­kaç ayet okur. Çün­kü ti­la­vet sec­de­sin­den kal­kar kalk­maz bu şe­kil­de bir kaç ayet oku­ma­dan rukû ve sec­de­ye var­mak mek­ruh­tur.(Delilleriyle İslam İlmihali)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

69|11|Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,
Sura 69