Namaz da kıraat esnasında secde ayeti geçerse tilavet secdesini hemen yapmak gerekir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Na­maz sı­ra­sın­da oku­na­cak sec­de aye­ti için ti­la­vet sec­de­si der­hal va­cip olur. Çün­kü bu na­maz­dan bir par­ça ol­muş­tur, na­maz dı­şın­da ka­za olu­na­maz.

Sec­de aye­ti na­maz­da kı­yam ha­lin­de okun­sa, eğer bun­dan son­ra üç ayet­ten faz­la okun­ma­ya­cak­sa na­maz için ya­pı­la­cak rükû ve­ya sec­de­ler­le, bu ti­la­vet sec­de­si de ye­ri­ne ge­ti­ril­miş olur. Ti­la­vet sec­de­si­ne ni­yet edi­lip edil­me­me­si so­nu­cu de­ğiş­tir­mez. An­cak üç ayet­ten faz­la oku­na­cak ise bu sec­de aye­tin­den do­la­yı he­men ba­ğım­sız ola­rak rükû ve­ya sec­de edil­me­si ge­re­kir. Çünkü bu du­rum­da, na­ma­zın rükû ve sec­de­le­riy­le bu ti­la­vet sec­de­si düş­mez.

Sec­de aye­ti­ni na­ma­zın için­de oku­yan kim­se, di­ler­se oku­ya­ca­ğı ayet­le­rin mik­ta­rı­na bak­mak­sı­zın der­hal “Al­la­hu ek­ber” di­ye­rek ti­la­vet sec­de­si­ne va­rır. Ti­la­vet sec­de­si ni­ye­tiy­le yal­nız rükûya var­ma­sı da ye­ter­li­dir. Bun­dan son­ra ye­ni­den aya­ğa kal­kar, bir kaç ayet da­ha okur, on­dan son­ra na­ma­zın rükûuna ve sec­de­le­ri­ne gi­derek na­ma­zı­na de­vam eder. Eğer bir su­re­yi bi­tir­miş ise, baş­ka bir su­re­den bir­kaç ayet okur. Çün­kü ti­la­vet sec­de­sin­den kal­kar kalk­maz bu şe­kil­de bir kaç ayet oku­ma­dan rukû ve sec­de­ye var­mak mek­ruh­tur.(Delilleriyle İslam İlmihali)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

47|4|Küfre batmışlarla burun buruna geldiğinizde, boyunlar vurulur. Nihayet onları bastırıp sindirdiğinizde, antlaşma bağını sıkı bağlayın. Artık bundan sonrası ya bir bağışlama ya bir fidyedir. Nihayet, harp, ağırlıklarını yere bırakır. İşte böyle! Eğer Allah dileseydi, onlardan öc alırdı. Ama kiminizi kiminizle denemek için böyledir. Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla göz ardı edilmeyecektir.
Sura 47