Nisa Suresindeki kadınları dövme ayeti nasıl anlaşılmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kadın, kocasına karşı gelirse önce ikaz edilir, sonra yatak ayrılır, en son düzelmezse hafifçe, ince bir çubukla (misvak kadar) vurulur. Kocaman bir sopa, bir demir çubuk alıp dövmek demek değildir. Önceki iki merhale çok önemlidir. Genelde o merhaleler, problemi halleder. Dövmeye gerek kalmaz. Ama bugün, bu iki merhale uygulanmadan dövme oluyor. Ve tabi ki çok aşırı dövmeler bunlar.. sonunda iş boşanmaya varıyor. Halbuki Kur’an’ın emrine uysalar, dövmeye de gerek kalmaz, boşanılmaz da.. Kur’an’ın emri haşa bir katılık değil, insanın fıtratını gözetmektir. İnsan fıtratı acelecidir, hemen vurmak ve cezalandırmak ister. Kur’an ise insanın bu gazap duygusunu frenleyerek, önüne iki merhale koyuyor. Ancak ondan sonra dövmeye izin veriyor. Bu dövme, yaralamadan, yüzüne vurmadan dövmedir. Suat Yıldırım hocamızın mealinde ayetin devamında şu açıklama vardır: “Ko­ca­sı­na ita­at­siz­lik­te di­re­ten ve onun hak­la­rı­nı ko­ru­ma­yan ka­dı­na bu­ra­da sa­yı­lan üç iş­lem uy­gu­la­na­bi­lir. Eğer bir uyar­ma kâ­fi ge­li­yor­sa, ge­ri­si­ni yap­mak doğ­ru de­ğil­dir. Döv­me­ye izin ve­ril­se de bu, yü­ze ya­pıl­ma­mak ve ya­ra be­re bı­ra­ka­cak tarz­da ol­ma­mak şar­tıy­la ca­iz­dir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) is­tek­siz ola­rak, sırf ai­le ni­za­mı­nı te­mi­ne ve­si­le ol­sun di­ye döv­me­ye izin ver­miş­tir. Ya­ni Efendimiz, âyete ge­tir­di­ği açık­la­ma­da, bu döv­me işi­nin son de­re­ce sı­nır­lı ol­du­ğu­nu bil­di­ren çok sa­yı­da ta­li­mat ver­miş­tir. Bunlardan biri de: “Darben gayra müberrihin” yani vurmanın “yaralamadan, şiddetsiz ve hafifçe” olmasıdır ki, meali Peygamberimizin bu tefsirine göre verdik.”

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|86|Dedi ki: "Ben, içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim. Ve Allah'ın yardımıyla sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
Sura 12