Sabah namazının sünneti hakkında bilgi verir misiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

“Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin” (Ebu Davud, Salât 291)

“Sizi atlılar kovalayacak bile olsa o iki rekâti terk etmeyin.” (Buharî, Teheccüd 27; Müslim, Salâtu’l-Müsafirin 96)

“Sabah namazından önce kılınacak iki rek’at nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır.”  denmiştir. (Müslim, Salâtu’l-Müsâfirîn 96; Ebû  Dâvud, Salât 291, 292)

Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) nafilelerden hiçbirine, sabah namazının iki rek’atlik nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir.”

Saban namazının sünnetiyle ilgili Peygamber Efendimizden (s.a.s) vârid olan başka hadisler de vardır. Yine Efendimiz ve sahabe-i kiram bir sefer esnasında sabah namazına kalkamamışlar ve güneş doğduktan sonra biraz zaman geçince sünnetiyle birlikte kaza etmişlerdir.

Bundan dolayı fukahây-ı izam da sabah namazının sünnetini, en kuvvetli sünnet namaz olarak görmüşlerdir.

Bu gi­bi ha­dis­ler se­be­biy­le, baş­ka hiç bir sün­net ka­za edil­mez­ken, sa­bah na­ma­zı­nı kı­la­ma­yan ki­şi ay­nı gün ze­val­den ön­ce onu ka­za eder­ken sün­ne­ti­ni de bir­lik­te kı­lar. Ki­şi sabah namazının sa­de­ce far­zını kılmışsa o gün öğleden önce kaza ederken sadece sünneti kaza eder, farzı kaza etmez. Görüldüğü gibi sabah namazının sünneti tek başına kaçmışsa bile kazası yapılabiliyor.

Bir kim­se sa­bah na­ma­zı­nın sün­ne­ti­ni kıl­ma­dan ce­ma­at far­za baş­la­sa, eğer ikin­ci rekâtta bi­le ol­sa, far­za ye­tiş­me imkânı var­sa sün­ne­ti kı­lar. Eğer far­zın ikin­ci rekâtına bi­le yetişemeyeceğini an­lar­sa sün­ne­ti ter­k e­de­rek ima­ma uyar ve ar­tık farz­dan son­ra sün­ne­ti ka­za et­mez.

Yani sünnet kılınmadan farz kılınamaz diye bir hüküm yoktur, çünkü netice itibariyle sabahın sünneti, sünneti müekkede olan bir namazdır. Fakat cemaati kaçırma veya vaktin darlığından dolayı farzı yetiştirememe gibi bir endişe olmaksızın sabah namazının sünneti terk edilmemelidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

87|13|Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
Sura 87