Yatırım niyetiyle alınan arsalara zekât düşer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bir mala zekât düşebilmesi için o malın ticaret niyetiyle alınması veya elde bulundurulması gerekir. Malın ticari mal olması ise satış için ilan vermek veya başkasına satış için yetki vermek gibi bir fiil olmadıkça gerçekleşmez. Sadece kalple niyet etmekle de bu mallar zekâta dâhil olmazlar.

Özet ola­rak, bir şe­yin ti­ca­ret ma­lı sa­yı­lıp, bun­dan zekâtın ge­rek­me­si için; ma­lın ni­sap mik­ta­rı­na ulaş­ma­sı, üze­rin­den bir yıl geç­me­si, ni­yet­le bir­lik­te fiilî ola­rak da ti­ca­re­te baş­la­nıl­mış ol­ma­sı, ay­rı­ca mal­la­rın ti­ca­ret ni­ye­ti­ne el­ve­riş­li bu­lun­ma­sı şart­tır. (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)

Şu hususu da hatırlatmakta fayda var: Yatırım niyetiyle elde tutulan satışa arz edilmemiş arsalar, hukuken zekâta tabi değilse de, âlimlerimiz bu tür malların ahlâken zekâtının verilmesini uygun görmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında imkân varsa bu tür malların değeri üzerinden zekât verilebilir. Bu takdirde yine zekâttan elde edilecek sevaba nail olunmuş olacaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|58|De ki: "Allah'ın lütfuyla, O'nun rahmetiyle, sadece onunla sevinip ferahlasınlar! O, onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır."
Sura 10