Sehiv secdesi yapılması gerektiği halde yapılmazsa namaz bozulmuş olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ha­ne­fi­le­rin sağ­lam gö­rü­len gö­rü­şü­ne gö­re se­hiv sec­de­si va­cip, ge­nel ola­rak di­ğer mez­hep­le­re gö­re sün­net­tir. Hanefîler bu ko­nu­da şöy­le der: Na­maz kı­lan ki­şi bu sec­de­yi ter­ket­mek­le günahkâr olur, fa­kat na­ma­zı bozulmaz. Çün­kü se­hiv sec­de­si kay­bol­muş bir şe­yin taz­mi­ni­dir. Bir şe­yin taz­mi­ni ise an­cak va­cip olur. Se­hiv sec­de­si, te­şeh­hü­dü oku­mak ve se­lam ver­mek gi­bi va­cip olan iş­le­rin ya­pıl­ma­masın­dan do­ğan gü­na­hı kal­dı­rır, fa­kat farz olan bir şeyi mesela bir rükûyu yap­ma­mak­tan do­ğan ek­sik­li­ği kal­dır­maz.

Se­hiv sec­de­si ima­ma ve tek ba­şı­na na­maz kı­la­na va­cip­tir. İma­ma uyan ki­şi na­ma­zın­da ya­nı­lırsa onun üze­ri­ne se­hiv sec­de­si va­cip ol­maz. Eğer imam ya­nıl­mış­sa ce­ma­a­tin ona uy­ma­sı va­cip olur. (Delilleriyle İslam İlmihali)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|15|Sonra, siz bütün bunların ardından mutlaka öleceksiniz.
Sura 23