Yatırım niyetiyle alınan arsalara zekât düşer mi?

Bir mala zekât düşebilmesi için o malın ticaret niyetiyle alınması veya elde bulundurulması gerekir. Malın ticari mal olması ise satış için ilan vermek veya başkasına satış için yetki vermek gibi bir fiil olmadıkça gerçekleşmez. Sadece kalple niyet etmekle de bu mallar zekâta dâhil olmazlar.

Özet ola­rak, bir şe­yin ti­ca­ret ma­lı sa­yı­lıp, bun­dan zekâtın ge­rek­me­si için; ma­lın ni­sap mik­ta­rı­na ulaş­ma­sı, üze­rin­den bir yıl geç­me­si, ni­yet­le bir­lik­te fiilî ola­rak da ti­ca­re­te baş­la­nıl­mış ol­ma­sı, ay­rı­ca mal­la­rın ti­ca­ret ni­ye­ti­ne el­ve­riş­li bu­lun­ma­sı şart­tır. (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)

Şu hususu da hatırlatmakta fayda var: Yatırım niyetiyle elde tutulan satışa arz edilmemiş arsalar, hukuken zekâta tabi değilse de, âlimlerimiz bu tür malların ahlâken zekâtının verilmesini uygun görmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında imkân varsa bu tür malların değeri üzerinden zekât verilebilir. Bu takdirde yine zekâttan elde edilecek sevaba nail olunmuş olacaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

84|10|Kitabı arka tarafından verilen,
Sura 84