Tavsiye Kitap Listesi

Suat Yıldırım, Ana Hatlarıyla Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş

Muhsin Demirci, Kur’an Tarihi

Mustafa el-Azami, Tarihu tedvini’l-Kur’ani’l-Az’im (trc. Kur’ân Tarihi)

Muhammed Hamidullah, Kur’ân-ı Kerim Tarihi

Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi

Muhsin Demirci, Tefsir Usulü

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi 1-2

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü

Muhammed Ali es-Sabuni, et-Tibyan fi ulûmi’l-Kur’ân (trc. Kur’ân İlimleri)

Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları

Durmuş Ali Karamanlı, Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân Hitâbının Tabiatı (Doktora Tezi)

Hadis El Kitabı-Grafiker Yayınları 

İsmail Lütfi Çakan, Anahatlarıyla Hadis 

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Tarihi

Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi

Talat Koçyiğit, Hadis Usulü

Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış

Ayhan Tekineş, Bilgi Kaynağı Olarak Hadis

Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi

Fuat Sezgin, Buharinin Kaynakları

M. Accac el-Hatip, es-Sünnetü kable’t-tedvin (trc. Sünnetin Tespiti).

Tayyib Okiç, Hadis Meseleleri

Kelam El Kitabı-Grafiker Yayınları 

  İslam İnanç Esasları, Grafiker Yayınları

Bekir Topaloğlu, Kelam İlmine Giriş

Ömer Nasuhi Bilmen (v. 1971), Muvazzah İlm-i Kelam

Şerafettin Gölcük, Kelam Tarihi

Muhammed Ali es-Sabuni, el-Bidâye fî usûli’d-din (Maturidi Akaidi)

İmam Taftazani (v. 1390), Şerhu’l-akaid (trc. Talha Hakan Alp)

John C. Lennox, Aramızda Kalsın Tanrı Var

Lee Strobel, Hani Tanrı Ölmüştü

İmam Gazzâli, el-İktisat fi’l-İ’tikad (İtikatta Sözün Özü)

İmam Gazzâli, İlcamü’l-avam min ilmi’l-kelam (İnançta Hassas Ölçüler)

İslam Hukuku El Kitabı, Grafiker Yayınları

Grafiker Yayınları, Fıkıh Usulü

Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları)

Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş

Ahmet Yaman-Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş

Wael b. Hallaq, An Introduction to Islamic Law (İslam Hukuku’na Giriş)

Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi

İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri

Mustafa Sıbai, İslam Hukukunda Sünnet’in Yeri

Murtaza Bedir, Fıkıh, Mezhep, Sünnet

Muhammed Taki Osmani, Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

Ahmed Hassan, İlk Dönem İslam Hukuk Biliminin Gelişimi

Gazzali, İhayu ulumi’d-din

Şatıbî (v. 1388), el-Muvafakat (trc. İslam İlimler Metodolojisi 1-4)

Ahmet Yaman, Makasıt ve İçtihat

Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi

Ali Bulaç, Modern Devlet

Ali Bulaç, Din ve Siyaset

Nihal Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular 1-2

Faruk Beşer, Sorular ve Cevaplarla Günlük Hayatımız

Heyet, Bir Müslümanın Yol Haritası

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali 

Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali

Heyet, Diyanet İlmihal I-II

Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam

Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali

Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali

Rasim Haner, Yüksel Çayıroğlu, Aykut Avcı Kadın ve Aile İlmihali

Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları

Hasan Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar

Osman Türer, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihi

Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar

Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi

Ebu’l-Ala Afifi (v. 1966), et-Tasavvuf (Tasavvuf-İslam’da Manevi Hayat)

İmam Kuşeyri (v. 1074), er-Risale (trc. Kuşeyri Risalesi)

Haris el-Muhasibi, er-Riaye lihukukillah (trc. Kalb Hayatı)

Mahmut Erol Kılıç, Tasavvuf Düşüncesi

Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri

Mustafa Çağırıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı

Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı

Grafiker Yayınları, İslam Ahlâk Esasları ve Felsefesi

İmam Gazzali, İslam Ahlakı

Salih Suruç, Peygamberimizin Hayatı 1-2

Reşit Haylamaz, Şefkat Güneşi/Efendimiz 1-2

Grafiker Yayınları, İslam Tarihi El Kitabı

Asım Köksal, Hz. Muhammed ve İslamiyet 1-8

Mahmut Aydın, Anahatlarıyla Dinler Tarihi

Kolektif, Dinler Tarihi El Kitabı

Diyanet, Yaşayan Dünya Dinleri

Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi

Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş

Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu

Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş

Suat Yıldırım, Kendi Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık

Şinasi Gündüz, Hristiyanlık

Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik

Kitap Tanıtımı

hikmet_beyaz_logo

Linkler

İşbirliğiyle...

© Telif Hakkı 2024, Tüm Hakları Saklıdır  | hikmet.net