Bazı hak mezhepler niçin kaybolmuşlar, günümüze kadar ulaşmamışlardır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Mezhep imamları esasında mezhep kurmak için ortaya çıkmamışlardır ancak fıkıh ilmine ve diğer ilimlere vakıf olup halkın ihtiyaçlarına cevap vermeleri onları arkalarından gidilen insanlar haline getirmiştir. İslam tarihinde bir dönem vücut bulup daha sonra kaybolan mezhepler vardır ki bunlara münderis mezhepler denmektedir. Bu mezhepler, Abdullah b. Şübrüme (v.144), Abdurrahman el-Evzai (v. 157), Süfyan es-Sevri (v. 161), Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla (v. 148), İshak bin Rahuye (Raheveyh, v. 238), Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi (v. 310), Leys b. Sa’d (v.175), Müzeni (v. 264), Ebu Sevr İbrahim b. Halid (v. 311) şeklinde zikredilebilir.

Bu mezheplerin varlıklarını devam ettirememesinin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

– Bu mezhepleri daha sonraki zamanlara taşıyacak talebelerin ve bu mezhebi taklid eden müntesiplerinin olmaması

– Bu mezhebin kurucu imamının görüşlerinin talebeleri tarafından yazıya geçirilmemesi

– Bu mezheplerin bulunduğu bölgelerde devlet tarafından desteklenmemesi dolayısıyla yargıda\kazada yer almamaları.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

33|51|Onlardan dilediğini geriye bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Bir süre için uzaklaştığın hanımlarından dilediğini yanına almanda bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanmasında, tasalanmalarında ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmasında bu daha uygun bir yoldur. Allah sizin kalplerinizde olanı bilir. Allah Alîm'dir, Halîm'dir.
Sura 33