Namaz da kıraat esnasında secde ayeti geçerse tilavet secdesini hemen yapmak gerekir mi?

Na­maz sı­ra­sın­da oku­na­cak sec­de aye­ti için ti­la­vet sec­de­si der­hal va­cip olur. Çün­kü bu na­maz­dan bir par­ça ol­muş­tur, na­maz dı­şın­da ka­za olu­na­maz.

Sec­de aye­ti na­maz­da kı­yam ha­lin­de okun­sa, eğer bun­dan son­ra üç ayet­ten faz­la okun­ma­ya­cak­sa na­maz için ya­pı­la­cak rükû ve­ya sec­de­ler­le, bu ti­la­vet sec­de­si de ye­ri­ne ge­ti­ril­miş olur. Ti­la­vet sec­de­si­ne ni­yet edi­lip edil­me­me­si so­nu­cu de­ğiş­tir­mez. An­cak üç ayet­ten faz­la oku­na­cak ise bu sec­de aye­tin­den do­la­yı he­men ba­ğım­sız ola­rak rükû ve­ya sec­de edil­me­si ge­re­kir. Çünkü bu du­rum­da, na­ma­zın rükû ve sec­de­le­riy­le bu ti­la­vet sec­de­si düş­mez.

Sec­de aye­ti­ni na­ma­zın için­de oku­yan kim­se, di­ler­se oku­ya­ca­ğı ayet­le­rin mik­ta­rı­na bak­mak­sı­zın der­hal “Al­la­hu ek­ber” di­ye­rek ti­la­vet sec­de­si­ne va­rır. Ti­la­vet sec­de­si ni­ye­tiy­le yal­nız rükûya var­ma­sı da ye­ter­li­dir. Bun­dan son­ra ye­ni­den aya­ğa kal­kar, bir kaç ayet da­ha okur, on­dan son­ra na­ma­zın rükûuna ve sec­de­le­ri­ne gi­derek na­ma­zı­na de­vam eder. Eğer bir su­re­yi bi­tir­miş ise, baş­ka bir su­re­den bir­kaç ayet okur. Çün­kü ti­la­vet sec­de­sin­den kal­kar kalk­maz bu şe­kil­de bir kaç ayet oku­ma­dan rukû ve sec­de­ye var­mak mek­ruh­tur.(Delilleriyle İslam İlmihali)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

8|27|Ey inananlar! Allah'a ve resule hıyanet etmeyin! Bilip durduğunuz halde, öz emanetlerinize hıyanet mi ediyorsunuz?
Sura 8