Zekâtı açıktan mı yoksa gizli olarak mı vermek faziletlidir?

Bakara Sûresi’nde yer alan şu ayet-i kerime, zekâtın her iki şekilde de verilebileceğini göstermektedir: “Al­lah rı­za­sı için yap­tı­ğı­nız mad­dî yar­dım­la­rı­nı­zı açık­ça ve­rir­se­niz ne gü­zel! Ama bu ha­yır­la­rı­nı­zı sak­lı tu­tar ve muh­taç­la­ra ulaş­tı­rır­sa­nız, Bu si­zin için da­ha ha­yır­lı olur ve Al­lah bu se­bep­le bir kı­sım gü­nah­la­rı­nı­zı af­fe­der. Al­lah, yap­tı­ğı­nız bü­tün şey­ler­den ha­ber­dar­dır.”

Fukahâ genellikle farz olan ibadetlerin başkalarını da teşvik etmek için açıktan yapılmasını, nafile ibadetlerin ise gizli eda edilmesini faziletli görmüştür. Buna göre mal infak ederken de aynı kural geçerlidir. Yani farz olan zekât verilirken başkalarını teşvik etme söz konusu ise bunun açıktan yapılması daha güzeldir. Ancak nafile sadaka ve diğer maddî yardımların gizli yapılması efdaldir. Açık veya gizli her iki durumda da ihlâslı olmaya dikkat etmeli, asıl maksadımız Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak olmalıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

30|25|Göğün ve yerin O'nun emriyle ayakta durması da O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağrıyla davet ettiğinde siz yerden hemen çıkacaksınız.
Sura 30